Obchodné podmienky

Objednanie

Každý zákazník, ktorý si chce objednať tovar je povinný uviesť pravdivé údaje. Objednávka sa stáva záväzná vo všetkých prípadoch.

Spôsob objednania

1,         On-line priamo na našich stránkach. Pre nákup v našom obchode je potrebná registrácia.

2,        obyčajným mailom   na našu e-mailovu adresu info<zavináč>grishko.sk. , pričom nezabudnite uviesť presný názov a kód tovaru, veľkosť , farbu, materiál a počet objednaných kusov., Vašu presnú adresu a telefónne číslo.

3,         písomne  alebo telefonicky . Adresu a telefónne číslo nájdete v kontaktných informaciách,

 

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

- Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
- Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

-Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.
-Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
-Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
-Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
-Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

- Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť.
- Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
- V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Ceny tovaru

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Cena uvedená pri každom výrobku je v mene Euro. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Dodacie podmienky

Tovar expedujeme od 3 do max 45 dní od obdržania objednávky. Dodacia lehota závisí hlavne od dostupnosti tovaru, prípade náročnosti výroby  u  dodávateľa. O termíne dodania Vás budeme informovať mailom alebo telefonicky.

Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný. V tomto prípade Vás budeme informovať na Vami zadanú kontaktnú e-mailovú adresu.

Po vybavení objednávky zákazníka vždy informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 4 týždňov, odporúčame informovať sa u nás mailom prípadne telefonicky. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.


 

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou, prípadne kuriérskou službou. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji - faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky , spôsob dodania a platby.


Poštovné

Spôsob dopravy a ceny poštovného nájdete pri vypĺňaní objednávky.


Balné

Balné je zahrnuté vo výške poštovného.

 

Možnosť vrátenia - odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si cez internetový obchod kúpil audiovizuálne dielo, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu - t. j. nahraté médium, ktoré už rozbalil. Právo na odstúpenie od zmluvy sa taktiež nevzťahuje na tovar, ktorý bol vyrábaný podľa individuálnej požiadavky a boli dodržané všetky špecifikácie.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese grishko<zavináč>riasro.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti RIA spol. s r.o. osobne alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou RIA, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, pri oblečení nesmú byť odstránené visačky. Zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Spoločnosť RIA spol. s r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.

 

Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia Vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné. Zaslaním objednávky dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením Vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať. Zároveň vás ubezpečujeme že vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Záverečné ustanovenia

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.